Beautiful eyes peeking through the foliage just long enough for a shot.